Από την στιγμή που η δράση μας είναι στο χώρο του φοιτητικού κινήματος δεν μπορεί παρά να ενδιαφερόμαστε για τα φοιτητικά θέματα και προβλήματα. Σημειώνουμε ότι θεωρούμε και το Κυπριακό σαν ένα απ’ αυτά αλλά λόγω της βαρύ-νουσας σημασίας του, τοποθετήθηκε πρώτο και ξέχωρα απ’ όλα. Κωδικοποιώντας τα προβλήματα  παραθέτουμε πιο κάτω τα πιο σοβαρά απ’ αυτά χωρίς να αποκλείουμε άλλα και με επιφύλαξη να τοποθετηθούμε σ’ αυτά όταν αυτά προκύψουν.

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Προβλήματα:

- Χαρακτήρας

Δυστυχώς από τον καιρό της ιδρύσεως του (επί κυβερνήσεως Βασιλείου) το πανεπιστήμιο Κύπρου τελεί  υπό ένα παράδοξο «καθεστώς δικοινοτικότητας» που δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σύνθεσης του Πανεπιστημίου από ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές.

Το ίδιου το κυπριακό  κράτος λειτουργεί σήμερα με βάση το δίκαιο της ανάγκης και ως εκ τούτου το πανεπιστήμιο Κύπρου θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες των κατοίκων της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έπρεπε να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει με σκοπό να αντικατοπτρίζει τις ιστορικές και πολιτιστικές πραγματικότητες της Κύπρου. Το πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να έχει ως στόχο την διαπαιδαγώγηση των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, την αναβάθμιση της ποιότητας του έμψυχου προσωπικού της κυπριακής οικονομίας, την προετοιμασία ικανών εκπαιδευτικών, αλλά η κυριότερη έμφαση θα έπρεπε να δοθεί στη δημιουργία κλίματος αντίστασης στα κατοχικά δεδομένα. Φοβούμαστε να παρατηρήσουμε ότι το πανεπιστήμιο Κύπρου αντί να παράγει επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενδυνάμωση του αντικατοχικού αγώνα και της εθνικής και φυσικής επιβίωση, παράγει ενδοτικές και νεοκυπριακές τάσεις οι οποίες εγκλωβίζουν τους φοιτητές σε ένα κλίμα ηττοπάθειας και μοιρολατρίας.

Παράλληλα, ο κομματικός παρεμβατισμός παρουσιάζεται ως συστηματικό φαινόμενο τόσο σε επίπεδο κομματικών φοιτητικών παρατάξεων, αλλά και σε επίπεδο ακαδημαϊκού προσωπικού. Ο κομματισμός στα δρώμενα του Πανεπιστημίου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την «κουλτούρα» σκέψης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο της ανακύκλωσης του εξωπανεπιστημιακού κατεστημένου και έτσι αφήνεται πολύ μικρό περιθώριο προώθησης δημιουργικού πνεύματος και ανανέωσης.

Πρέπει να τονιστεί ότι το πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει σε ένα πιθανό μελλοντικό ομοσπονδιακό μόρφωμα, διαδραματίζοντας στην ουσία περισσότερο πολιτικό ρόλο παρά εκπαιδευτικό. Με αυτό τον τρόπο πλήττεται (έμμεσα) η Αυτονομία του πανεπιστημίου και περιορίζεται έτσι ο ρόλος του σε ένα προκαθορισμένο πολιτικό πλαίσιο με τα αποτελέσματα που αναφέραμε πιο πάνω.

Θεωρούμε ότι οι φοιτητές του πανεπιστημίου θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα εθνικές και πολιτικές τους πεποιθήσεις με αυτόνομο τρόπο. Για παράδειγμα οι φοιτητές θα μπορούσαν να αναρτήσουν (μετά από απόφαση μέσω δημοκρατικών διαδικασιών) ελληνική σημαία και ορθόδοξων εικόνων στις αίθουσες διδασκαλίας. Θεωρούμε ότι η δημοκρατική αρχή και οι εθνικές και ιστορικές συνθήκες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης με γνώμονα τις ανάγκες εθνικής και φυσικής επιβίωσης. Πέρα από τις ατομικές / ωφελιμιστικές ανάγκες το Πανεπιστήμιο πρέπει να εξυπηρετεί  σε κάθε τόπο και τις Εθνικές του ανάγκες,  ιδίως στην Κύπρο όπου η ταυτότητα είναι ζήτημα άμεσα συνυφασμένο με την επιβίωση.

- Ακαδημαϊκή Ελευθερία ή ασυδοσία;

Στον Αριστοτέλη η παιδεία είναι ένας νους και ένα ήθος. Δυστυχώς όμως το πανεπιστήμιο Κύπρου, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, υστερεί όσον αφορά τη στάση Ακαδημαϊκών  που διδάσκουν υποκειμενικά και μονόπλευρα, ζωτικά μάλιστα θέματα και καταχρώμενοι την ακαδημαϊκή ελευθερία που τους παρέχει η θέση τους προωθούν απόψεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένες γραμμές πολιτικών πεποιθήσεων. Συγκεκριμένα, προωθούν τη δημιουργία ενός νεοκυπριακού ρεύματος το οποίο επικεντρώνεται στη διαστρέβλωση της ιστορίας και της πολιτισμικής ταυτότητας της Κύπρου. Το καταδικαστέο όμως αυτό  φαινόμενο του πολιτικού προπαγανδισμού από τις ακαδημαϊκές έδρες δεν είναι παρά ένα τριτοκοσμικό φαινόμενο που θεωρεί τους φοιτητές ως την ευκολότερη λεία για την χειραγώγηση συνειδήσεων. Το χρέος των ακαδημαϊκών είναι η αντικειμενική παροχή παιδείας και η δημιουργία πνεύματος αμφισβήτησης, έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

- Διαγραφές

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αυτό των διαγραφών. Θεωρούμε ότι οι αιτίες του φαινομένου είναι (α)  το ιδιόμορφο σύστημα αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κύπρου (β) η απουσία δεύτερης εξεταστικής (γ) τα ψηλά ποσοστά αποτυχίας στα Τμήματα των Σχολών Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών και Διοίκησης και (δ) η αυστηρές πρόνοιες του κανονισμού για τις διαγραφές που ισχύουν.

Θέση μας είναι η καθιέρωση της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, η επαναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης και η κατάργηση των διαγραφών, στα πλαίσια της συνεχούς φοίτησης (με βάση των κανονισμών του Πανεπιστημίου), με μόνο περιορισμό «τα έξι χρόνια».

Φοιτητική Ταυτότητα:

Σε κοινωνίες όπου η ιδιότητα του φοιτητή είναι ευυπόληπτη και σεβαστή, η πολιτεία παρέχει στους φοιτητές δεδομένα προνόμια. Δυστυχώς στην Κύπρο, βρισκόμαστε αρκετά πίσω σε θέματα ωφελημάτων που παρέχει η πολιτεία στους φοιτητές. Εστιάζουμε την προσοχή μας, σε τρεις κυρίως τομείς, στους οποίους το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει για  οικονομικά κριτήρια έναντι των φοιτητών. Αυτοί είναι :

·        Μεταφορικά Κόμιστρα

·        Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

·        Πολιτιστικά

Ο φοιτητής μπορεί να καρπούται των ωφελημάτων αυτών , με την ορθή εφαρμογή του θεσμού της φοιτητικής ταυτότητας. Ο θεσμός της φοιτητικής ταυτότητας στην Κύπρο σήμερα, είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος, η δε κατοχή της παρέχει στον φοιτητή ελάχιστα προνόμια. Στα πλαίσια της πρότασης παιδείας του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π. , προτείνουμε ακόμα την υιοθέτηση κοινής φοιτητικής ταυτότητας για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ελλάδας και Κύπρου. Φοιτητές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Κύπρου και Ελλάδος, πρέπει να καρπούνται κοινών ωφελημάτων που η κατοχή της ταυτότητας αυτής παρέχει σε κάθε Ακαδημαϊκό ΄Ιδρυμα του Ελληνισμού.

Αξιολόγηση-Αντιστοίχηση Πτυχίων:

Το κράτος οφείλει να λειτουργεί και ως θεματοφύλακας του επιπέδου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η λειτουργία, διαφόρων επιπέδων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι θεμιτή και επιθυμητή, αλλά το κράτος οφείλει να διασφαλίζει το επίπεδο αναγνώρισης και αντιστοιχίας των πτυχίων των διαφόρων Τριτοβάθμιων Σχολών και Πανεπιστημίων (Ιδιωτικών και Δημόσιων). Αυτό μπορεί να γίνει με τη διάκριση του επιπέδου σπουδών που προσφέρουν οι εκάστοτε Σχολές και Πανεπιστήμια μέσω ενός οι περισσότερων κρατικών οργάνων με διακριτές αρμοδιότητες. Ζητούμε την δημιουργία ενός ενιαίου φορέα αξιολόγησης και αντιστοιχίας Πτυχίων και Τίτλων σπουδών έτσι που να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των Πτυχιούχων και να εξασφαλίζεται η επαγγελματική αποκατάσταση τους.

Στεγαστικό:

Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την φοιτητική κοινότητα των Κυπρίων επισταμένα τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση του κόστους ζωής και κατ επέκταση των ενοικίων, σε συνδυασμό με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των φοιτητών μας, ανάγουν το πρόβλημα σε ένα από τα σημαντικότερα φοιτητικά προβλήματα.

Μακροπρόθεσμα, η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία φοιτητικών εστιών σε σπουδαστικά κέντρα όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι αρκετοί κύπριοι φοιτητές. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να απαμβλύνει το πρόβλημα είναι η άμεση ενοικίαση διαμερισμάτων τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία θα παραχωρούνται στους φοιτητές με χαμηλό, επιδοτούμενο ενοίκιο. Η παραχώρηση επίσης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές που οι οικογένειες τους ανήκουν στην χαμηλή και μεσαία εισοδηματική τάξη, πέραν των προσφυγικών οικογενειών, κρίνεται αναγκαία.

Αεροπορικά Ναύλα:

Τα αεροπορικά ναύλα αποτελούν ένα πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια. Το ιδιαίτερα υψηλό  των κόμιστρων που επιβαρύνει τους φοιτητές  αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εύκολη μετάβαση από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην Κύπρο και αντίστροφα. Αυτό σε τελική ανάλυση απομονώνει εν μέρη το νησί μας από την συνεχή ροή γνώσης  και την ανάπτυξη.

Η πολιτική που διαμορφώνεται κυρίως από το μονοπώλιο των Κυπριακών Αερογραμμών, κρίνεται λίαν επιοικώς απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, ο Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π. απαιτεί

·        Την μείωση των ναύλων για τους φοιτητές στο μισό

·        Την δρομολόγηση περισσότερων πτήσεων σε περιόδους αιχμής

·        Την δρομολόγηση απευθείας πτήσης Ιωάννινα-Λάρνακα

·        Την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε θέματα μεταφορών και την κατάργηση του μονοπωλίου των Κυπριακών Αερογραμμών.

Κρατική Μέριμνα για την ώθηση της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Αποψή μας είναι ότι το κράτος οφείλει να προωθήσει με βάση συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο την Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το σύγχρονο κράτος πρέπει να έχει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής του πολιτικής την ορθολογιστική ανάπτυξη όλων των δομών εκπαίδευσης. Θέση μας παραμένει ότι το κράτος πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρξει ώθηση στην ανάπτυξη της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο σε ζητήματα υποδομής όσο και σε ζητήματα οικονομικών πόρων. Από την άλλη, η ανάπτυξης Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να είναι προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, χωρίς να υπάρχει ανάλωση κρατικών πόρων και μέσων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παιδεία:

Νεολαία χωρίς εθνική παιδεία, καθίσταται εύκολα έρμαιο στις ορέξεις όσων προσεγγίζουν την παγκοσμιοποίηση με ιδιοτελείς σκοπούς. Η θωράκιση της νεολαίας μας, μέσω των ελληνοκεντρικών αρχών, την καθιστά σε τελική ανάλυση έτοιμη να αντιμετωπίσει την προκλήση της παγκοσμιοποίησης και να συμβάλει ενεργά σε αυτήν, προσφέροντας την δική της άποψη. Θεωρούμε πως το ουσιαστικό ζητούμενο σε μια σωστά δομημένη κοινωνία είναι η τεκμηριωμένη παροχή των απαραίτητων γνώσεων και όχι η αποσπασματική αναφορά και η εξειδίκευση γνώσεων. Νέοι με ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού τους αντικειμένου, είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν την γνώση, προσφέροντας έτσι στην κοινωνία μας μια νέα δυναμική. Νέοι με αποσπασματική γνώση, είναι καταδικασμένοι «παπαγάλοι» του παρελθόντος.

Ρόλος της παιδείας , είναι εκτός των άλλων η διαμόρφωση χαρακτήρα του ατόμου. Η παιδεία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο επίπεδο των γνώσεων, αλλά πρέπει να επεκτίνεται και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα την προσαρμογή του ατόμου σε κοινωνικά σύνολα. Ιδιαίτερα στην κοινωνία της Κύπρου ουσιαστικό ζητούμενο για το οποίο θα πρέπει η παιδεία να μεριμνήσει είναι η εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής. Αναφερόμαστε σε μια κοινωνία διχασμένη πολιτικά στη βάση της, η οποία με διάφορους μικροπολιτικούς μηχανισμούς διαιωνίζει την πόλωση αυτή.

Η παιδεία αποτελεί τον κυριότερο ίσως άξονα στον οποίο εδράζεται η διαμόρφωση των ατόμων τηςψκοινωνίας μας και σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, που μάχεται για εθνική αποκατάσταση, η ανάγκη εθνοκεντρικής παιδείας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Αντιδημοκρατική ΠΟΦΕΝ – Δευτεροβάθμιο Φοιτητικό όργανο :

Σοβαρό και πάγιο πρόβλημα είναι η μη ύπαρξη ενός πραγματικού φοιτητικού Δευτεροβάθμιου Οργάνου το οποίο να είναι σημαντικό για το φοιτητικό κίνημα. Η ΠΟΦΕΝ, ως φυσική συνέχεια της ΠΟΦΝΕ δεν είναι τίποτα άλλο από την μεταφορά των κομματικών παρατάξεων και εκπροσώπων σε μια παμφοιτητική στέγη. Το έργο της ΠΟΦΕΝ έχει γίνει αντικείμενο αρκετών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Η καθαρά κομματική του στελέχωση, η μεροληπτική συμπεριφορά έναντι της νεολαίας σε αντικατοχικές δραστηριότητες, και οι αντιδημοκρατικές της αρχές την καθιστούν ως μια τρύπα στο νερό.

Οταν ένας φοιτητής ακούσει «ΠΟΦΕΝ» σκέφτεται έναν φορέα στον οποίον μετέχουν όλες οι φοιτητικές ενώσεις. Μέσα στην ΠΟΦΕΝ είναι όλες οι κομματικές παρατάξεις πλην εμάς, τους αυτόνομους αντιομοσπονδιακούς φοιτητές. Ως πλέον δημοκράτες φημιζόμαστε για την ελεύθερη μας σκέψη και για την αποστασιοποίηση μας από τις κομματικές παρατάξεις τους τόπου.  Αυτονομία για μας είναι τρόπος ζωής. Συνεχίζοντας, σκοπός μας είναι να ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν μετέχουμε στην αντιδημοκρατική ΠΟΦΕΝ και να καταλάβει  κάθε φοιτητής ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλημα δημοκρατίας στην εν λόγω Ένωση.

Το καταστατικό της ΠΟΦΕΝ αναφέρει ρητά:

Άρθρο 3.3α : “Συμμετοχή των φοιτητών στον αγώνα για μιαν Κύπρο ενωμένη, ομοσπονδιακή, ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη και αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων.” και πιο κάτω:

Άρθρο 4.4α

Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη έχουν υποχρέωση:

α. Να αποδέχονται το καταστατικό της Ομοσπονδίας και να εργάζονται ενεργά για την πραγματοποίηση των αρχών και των σκοπών της.

Άρθρο 5.1α

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Φοιτητική Ένωση – μέλος μπορεί να αποβληθεί από την Ομοσπονδία σε περίπτωση κατά την οποία:

α. Απομακρύνεται ή παραβιάζει το παρόν καταστατικό.

Από μια Ένωση η οποία εκπροσωπεί τόσες διαφορετικές φωνές θα περιμέναμε πιο δημοκρατική αντιμετώπιση όσο αφορά τουλάχιστο το Εθνικό μας ζήτημα. Γενικά, η ΠΟΦΕΝ, στερεί το δικαίωμά σου να έχεις άλλη άποψη στο πιο μεγάλο πρόβλημα της Κύπρου μας, το κυπριακό.

Παράδειγμα, κάποιος φοιτητής ή παράταξη αποφασίζει ότι η ομοσπονδιακή λύση φέρει κινδύνους για την Κύπρο μας και δεν είναι δίκαιη και βιώσιμη λύση. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΦΕΝ διαγράφεται λόγω του ότι “απομακρύνθηκε ή παραβίασε το καταστατικό”. Δεν θα μετρά η άποψή του, δεν θα υπάρξει συζήτηση επι του θέματος.  Αυτό είναι που επικαλείται το καταστατικό της ΠΟΦΕΝ στο άρθο 2.1;

Άρθρο 2.1

Πίστη στη δημοκρατία, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αυτοδιάθεση των λαών.

Με αυτό το οξύμωρο και αντιδημοκρατικό καταστατικό δεν θα μπορούσαμε να μπούμε στην ΠΟΦΕΝ ακόμη κι αν μετέχουν όλες οι πολιτικές παρατάξεις του τόπου.

Το θεωρούμε ύβρη προς την δημοκρατία και προς την ελευθερία της γνώμης και της άποψης.  Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί μετέχουν όλες οι “δημοκρατικές” κομματικές παρατάξεις στην ΠΟΦΕΝ και ακόμη δεν καταλαβαίνουμε γιατί διερωτούνται για την άρνηση μας να μπούμε στην ΠΟΦΕΝ.

Μέρος Β΄

Η ακελική πτέρυγα κατάφερε με ύπουλο και αντιδημοκρατικό τρόπο να κυριαρχήσει στην ΠΟΦΕΝ. Αφού “κυριάρχησε” σε πολλές φοιτητικές περιφέρειες, που δεν υπάρχει άλλη παράταξη (όπως η Βουλγαρία), “πήρε” 100% τις θέσεις της “φοιτητικής ένωσης” και πήρε επιπλέον “δωρεάν” έδρες στην ΠΟΦΕΝ. Έτσι με την ανοχή των υπολοίπων παρατάξεων μπορεί πολύ εύκολα να περνά τα θέματά της ετσιθελικά. Θα δείτε και σε πολλά δελτία τους το παράλογο: “Στην Βουλγαρία πήραμε 100%”. Σάμπως και ψήφισαν οι φοιτητές όλοι Προοδευτική!

Συνοψίζοντας, ως ΕΦΑΕΦΠ, θεωρούμε αντιδημοκρατική την ΠΟΦΕΝ και υποχείριο των κομματικών βουλήσεων και επιδιώξεων. Είναι όργανο το οποίο θεωρείται σημαντικό αλλά στην ουσία είναι μια τρύπα στο νερό όσο αφορά τα φοιτητικά θέματα καθώς δεν ακούγεται η φωνή του φοιτητή αλλά η φωνή των κομμάτων.

Προτείνουμε, να δοθούν ελευθερίες στο καταστατικό της ΠΟΦΕΝ για τις απόψεις, της κάθε φοιτητικής παράταξης και όχι να περιορίζει δικτατορικά τη σκέψη του κάθε φοιτητή. Εμείς συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε το ρητό: “Σκέφτομαι, άρα υπάρχω” και να αγωνιζόμαστε για ένα πιο δημοκρατικό και αυτόνομο φοιτητικό κίνημα.

Απαιτούμε την δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου οργάνου το οποίο θα εκπροσωπεί δημοκρατικά όλους τους φοιτητές και δεν θα αποτελεί κομματικό όργανο.

Οικολογία και Περιβάλλον:

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η οικολογική σκέψη και δράση είναι στοιχεία απαραίτητα για την συνέχιση της ανθρωπίνης ζωής στον πλανήτη και όχι μόνο. Ζούμε σ’ έναν αιώνα που η βιομηχανική ανάπτυξη σε συνάρτηση με την πλήρη αδιαφορία του ανθρώπου για την φύση και το περιβάλλον έχει οδηγήσει σε καταστροφικά για τον πλανήτη μας αποτελέσματα.

Ο υγιής πατριωτισμός είναι ταυτόσημος με την οικολογική συνείδηση και δράση. Η διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου μας, η συμμόρφωση με τους κανόνες για μείωση της ρύπανσης και γενικά η οποιαδήποτε προσπάθεια διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί χρέος και ευθύνη για μας. Γιατί το μέλλον μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το περιβάλλον. Η τρύπα του οζοντος, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η καταστροφή δασών και φυσικών βιότοπων αποτελούν ανθρώπινη δράση η οποία λειτουργά ως μπούμερανκ εναντίον μας. Εκείνο που θεωρούμε ως Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π είναι πως μέσα στο πανεπιστήμιο το οποίο αποτελεί και το εκκολαπτήριο της νέα γενίας στην Κύπρο, πρέπει οι νέοι να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση για να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Ας σεβαστούμε το περιβάλλον, την χλωρίδα, την πανίδα και τους φυσικούς πόρους της χώρας μας για να μπορέσουν και αυτά να μας προσφέρουν με τη σειρά τους μια καλύτερη ποιότητα ζωης. Είναι χρέος μας μας η διαφύλαξη και προστασία της φυσης και στόχος μας να γίνει και δικό σας.