Ενημερώνουμε τους Κύπριους φοιτητές, οι οποίοι είναι ανάγκη να επιστρέψουν στους χώρους σπουδών τους ενόψει εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, ότι η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας καθόρισε εκ νέου τα ειδικότερα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την είσοδο στην ημεδαπή των αλλογενών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι φοιτητές μετά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια θα πρέπει:

📍 να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό για χρονικό διάστημα αποκλειστικά πέντε (5) ημερών

📍 να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο μετά το πέρας των πέντε (5) ημερών

Με την είσοδό τους στη χώρα, οι φοιτητές ενημερώνουν σχετικά το Τμήμα φοίτησής τους, το οποίο εν συνεχεία ενημερώνει τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι, προκειμένου να διοργανωθεί συλλογή δειγμάτων από τους εν λόγω φοιτητές.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι αρνητικά, οι φοιτητές δύναται να συμμετάσχουν κανονικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Α.Ε.Ι, στο οποίο φοιτούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, εφαρμόζοντας τα μέτρα που συστήνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη σελίδα μας.