Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση η παράταση του απαγορευτικού (lockdown) σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τα Α.Ε.Ι., τα Κολλέγια και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ισχύουν τα εξής:
1) Συνέχιση διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης.
2) Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.

***Εξαιρείται η διενέργεια κλινικών ασκήσεων φοιτητών που βρίσκονται στο τελευταίο έτος προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του συγκεκριμένου Α.Ε.Ι.

3) Αναστολή εξετάσεων με φυσική παρουσία.
4) Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων των Α.Ε.Ι.
5) Απαγόρευσης κάθε είδους εκδήλωσης εντός των Α.Ε.Ι.

Όσον αφορά τα ΙΕΚ, ισχύουν τα εξής:
1) Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.
2) Διενέργεια εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html…

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη σελίδα μας.