Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, υποβάλλονται από την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020.

Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr . Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α της Ελλάδας με κυπριακή καταγωγή, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Α.Ε.Ι ή Α.Ε.Α της Ελλάδας, ή
β) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη.

Επίσης, η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής στους Κύπριους φοιτητές της Ελλάδας πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια.

Για την ολοκλήρωση της αίτησής τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές κυπριακής καταγωγής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής:
α) Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
β) Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου.
γ) Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμου γονέα.
ε) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον έναν ή και από τους δύο γονείς.
στ) Πιστοποιητικό από το ιατροσυμβούλιο Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.
ζ) Πιστοποιητικό από δημόσιο ιατρικό λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της υπουργικής απόφασης. Στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση.
η) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής προγράμματος σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Α.Ε.Ι ή Α.Ε.Α της Ελλάδας.
θ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι αυτός/αυτή διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που αφορούν τους φοιτητές κυπριακής καταγωγής, μπορείτε να βρείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας:
https://www.minedu.gov.gr/…/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%B5…

Κατηγορίες: Φοιτητικά